Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
80 lat Gorlickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Region Gorlicki obejmuje swym zasięgiem obszar Beskidu Niskiego. Dzięki zróżnicowaniu i bogactwu form teren ten uchodzi za jeden z najpiękniejszych i najciekawszych zakątków Polski.

Niewątpliwie walorami tego regionu są piękne górskie krajobrazy, liczne zabytki architektury sakralnej, ludowej, a także uzdrowiska.

Nie dziwi więc fakt, że teren ten był doceniany i opiewany w twórczości takich autorów jak Wacław Potocki czy Wincenty Pol.

Konsekwencją odkrywania ziemi gorlickiej, zafascynowania dorobkiem tutejszych twórców stało się wzmożone zainteresowanie rejonem datowane już od początku XX wieku. Jego przejawem stała się działalność powstałego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przemianowanego następnie na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Wspominam o tym, by podkreślić, że zainteresowanie walorami turystycznymi regionu Gorlickiego wynikało bezpośrednio z działalności wspomnianej wyżej organizacji.

Walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Gorlickiej rozpropagowane przez członków PTT stały się zarzewiem do powstania na początku lat 30-tych ubiegłego stulecia organizacji skupiającej miłośników piękna przyrody, wędrówek po uroczych górskich bezdrożach oraz wycieczek krajoznawczych. Prace te doprowadziły do scalenia środowiska i prób ujęcia jego działalności w ramy formalne.

Pasjonatami, którzy podjęli się żmudnej pracy w tym kierunku byli:

Tadeusz Abratowski

Nauczyciel z Gorlic - Adam Wójcik

Akademicy - Witold Tokarski, Władysław Kosiba, Aleksander Szloch

Ich inicjatywa znalazła szerokie poparcie wśród innych. Do współpracy przystąpili:

- Tadeusz Abratowski

- Tadeusz Apollo

- Stanisław Gabryel

- Jan Kosiba

- Aleksander Michalski

- Jakub Mikołajczyk

- Józef Muchowicz

- Janina Piątkowska

- Władysław Piątkowski

- Franciszek Rzicha

- Aleksander Świrad

- Stanisław Zabierowski

 

W efekcie powyższych prac grupa członków założycieli PTT to 27 osób.

 W roku 1931 postanowili oni utworzyć Oddział PTT w Gorlicach. Odbyło się wówczas pierwsze zebranie organizacyjne, które wyłoniło pierwszy Zarząd Oddziału w składzie

            Prezes - prof. Jan Dziopek

            V-ce Prezes - Jakub Mikołajczyk

             Sekretarz - Jan Kosiba /pracownik Krajowej Kasy Oszczędności w Gorlicach/

Członkowie:

            Tadeusz Abratowski

            Franciszek Rządca

            Aleksander Świrad

            Stanisław Zabierowski

 

Wybrana została również 3 osobowa Komisja Rewizyjna i 3 osobowy Sąd Honorowy. Zarząd Główny PTT w Krakowie dopiero w 1932 roku zarejestrował statut Gorlickiego Oddziału, co umownie przyjęto jako datę jego powstania.

Podstawowymi celami, które wyznaczył sobie Pierwszy Zarząd było:

            pozyskanie  nowych członków

            organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych

            wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Beskidu Niskiego

            opracowanie planu budowy schronisk w Beskidzie Niskim

            działalność popularno- naukowa, wydawnicza, odczyty, itp.

 

Realizacja tych zamierzeń szybko zaowocowała. Powstały delegatury Oddziału w Gliniku Mariampolskim, Wysowej, Bieczu oraz w Jaśle.

W 1935 roku Oddział liczy już 105 członków organizując liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, nie tylko po regionie Gorlickim, lecz również w innych częściach kraju.

Znaczącą rolę odgrywają wycieczki o tematyce naukowej z zakresu np.: archeologii, historii, przyrody i  etnografii.

Ówczesny Zarząd opracował i przedstawił do zatwierdzenia przygotowaną sieć szlaków na terenie Beskidu Niskiego. Rozpoczynała się ona od Przełęczy Tylickiej, a kończyła na Przełęczy Dukielskiej.

Inicjatywy podejmowane przez Zarząd Oddziału były coraz liczniejsze.

Do nich należały m.in.

            starania zmierzające do utworzenia rezerwatu skalnego Kornuty. Zakończone  zostały one wykupieniem w tym celu od prywatnych właścicieli około 7 ha gruntów na stokach Magury Wątkowskiej.

Rezerwat Kornuty obecnie nie wchodzi w skład Magurskiego Parku Narodowego. Leży natomiast w jego otulinie.

Kolejnym, równie ważnym osiągnięciem było opracowanie w 1938 roku planu zagospodarowania turystycznego Beskidu Niskiego. Wiodącym jego zadaniem stało się stworzenie planu sieci schronisk turystycznych.

Budowa obiektów tego typu miała być podjęta w Wysowej, na Magurze Małastowskiej, na przełęczy Majdan, na stokach Magury Wątkowskiej.

Schroniska te miały powstawać sukcesywnie, posuwając się z zachodu na wschód.  Wybuch II Wojny Światowej zniweczył te ambitne plany. Nałożyła się na to nie tylko okupacja hitlerowska, ale także aresztowanie i wywózka do obozu w Oświęcimiu prof. Jana Dziopka - ówczesnego prezesa.

Prof. Dziopek po zakończeniu wojny i blisko 5- letnim pobycie w obozie powrócił do Gorlic. Tu spotyka się z innymi działaczami przedwojennego Zarządu. Dzięki kontaktowi z prof. Gogtlem pojawił się pomysł reaktywowania działalności Oddziału. Doszło do tego w 1948 roku w dniu 14 marca, kiedy to odbyło się pierwsze po wojnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału.

W tamtych latach Zarząd PTT był zarazem zarządem PTK. Niemożliwe jest ustalenie, kiedy PTK zaistniało w Gorlicach. Jednak potwierdza to fakt reaktywowania w 1950 roku oddziału PTK.

W spuściźnie po działaniach członków PTK zostały liczne publikacje tematyczne. W ich redagowaniu swój udział mieli znani i cenieni geografowie, geolodzy, przyrodnicy,  fotografowie, historycy. Artykuły fachowe przedrukowywane były także na łamach czasopism i dzienników. Duży wkład w pracę wnieśli tacy pasjonaci Ziemią Gorlicką jak chociażby: Adam Wójcik, Witold Rusek, Konstanty Laskowski czy Józef Barut.

Zachodzące zmiany w ruchu turystycznym i strukturach organizacyjnych w całym kraju  doprowadzają do Walnego Zjazdu Zjednoczeniowego PTT i PTK. Odbył się on w dniu 21 kwietnia 1951 roku. Zakończył on wspaniałą działalność tych dwóch organizacji, a zarazem zapoczątkował funkcjonowanie organizacji skupiającej ich członków w  Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym istniejącym i działającym do tej pory.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ówczesny i następne Zarządy zapoczątkowały wieloletni okres rozwoju działalności Oddziału PTTK w Gorlicach.

Podjęte wówczas działania i realizowane na ich podstawie zadania wpływają po dzień dzisiejszy na formy i zakres działalności naszego Gorlickiego Oddziału PTTK.

W swej działalności Oddział nawiązuje do standardów wypracowanych przez pierwszy Zarząd PTT.

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach w dniu 29 września1952 roku zawiązuje Komitet Budowy Schroniska Turystycznego na Magurze Małastowskiej.

Energicznie przystąpiono do realizacji tego pomysłu. Istotną przeszkodą stał się jednak brak własnej działki budowlanej.

Należało także wykonać projekt budowlany i pełną dokumentację geodezyjną oraz pozyskać środki na realizację inwestycji.

 

Po pokonaniu problemów, w niespełna 30 miesięcy od założenia Komitetu Budowy, w dniu 6 marca 1955  roku nastąpiło oddanie do użytku tegoż schroniska na Magurze Małastowskiej.

Podkreślam schroniska, bo w początkowej fazie proponowano, aby był to schron turystyczny.

Schronisku temu – w 50. rocznicę powstania – Oddział PTTK w Gorlicach nadał imię Stanisława Gabryela.

Ponieważ baza noclegowa jest niezbędna dla uprawiania turystyki, zwłaszcza pieszej-górskiej Oddział zorganizował stacje turystyczne w miejscowościach krzyżowania się szlaków takich jak Wysowa czy Bartne.

Dla poprawy warunków noclegowych podjęto działania zwieńczone oddaniem w 1977 roku schroniska typu Bacówka w Bartnem.

Obecnie te dwa schroniska stanowią podstawową bazę noclegową dla uprawiania turystyki.

Innym, nie mniej ważnym zagadnieniem było zapoczątkowanie w latach międzywojennych gromadzenie pamiątek narodowych i regionalnych. Działanie to zaowocowało otwarciem w dniu 22 lipca 1957 roku Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Budynek na ten cel Miejska Rada Narodowa w Gorlicach przekazała w 1952 na wieczyste użytkowanie Oddziałowi PTTK.

W tworzeniu tej placówki z poświęceniem uczestniczyli:

            Alfred Wacławski

            Stanisław Gabryel

            Józef Barut

Początkowo Muzeum posiadało 113 własnych eksponatów i 130 depozytów od osób prywatnych.

Obecnie posiada ponad 8 tyś. eksponatów, bogatą bibliotekę oraz archiwum w 4 działach. Dysponuje 12 salami wystawowymi, w których prezentowane są ekspozycje czasowe i zmienne oraz 5 stałych ekspozycji. Należy tu wspomnieć, że prowadzenie tego muzeum jest możliwe dzięki olbrzymiej pomocy finansowej płynącej z Urzędu Miejskiego w Gorlicach, za co serdecznie dziękuję obecnym tu przedstawicielom władz miejskich.

Działalność Oddziału PTTK i jego agendy Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, od 1962 roku do końca lat 70-tych była bogata i wszechstronna. Jako jedyna fachowa instytucja organizowała zamawiane przez szkoły i zakłady pracy wycieczki krajoznawcze.

 

Wycieczki te były obsługiwane przez własne autokary oraz grono profesjonalnych przewodników z ramienia PTTK.

Aby nie zniekształcić obrazu Oddziału stwierdzeniem, że tylko tymi sprawami zajmowały się kolejne zarządy, muszę dodać, że form i kierunków działania było znacznie więcej.

W Oddziale działały i działają takie Komisje jak:

            Komisja Turystyki Górskiej

            Komisja Krajoznawcza

            Komisja Opieki nad Zabytkami

            Komisja Ochrony Przyrody

            Komisja Przewodnicka

            Komisja Młodzieżowa

Ich praca opiera się na pracy grupy entuzjastów turystyki o wyspecjalizowanych zainteresowaniach.

Efekty działania nie sposób pominąć.

Wracając do problemów dotyczących bazy noclegowej należy przypomnieć, że za czasów prezesury kol. Tadeusza Wszołka Zarząd Oddziału zakupił

w 1986 roku od Pana Tadeusza Miklaszewskiego budynek przy ówczesnej ul. Dąbrowszczaków – dzisiaj ul. Piłsudskiego.

Budynek ten wymagał kapitalnego remontu, który z powodu trudności finansowych rozpoczęto w 1990 roku i trwał on prawie 5 lat.

Obecnie w budynku mieści się biuro Zarządu Oddziału, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego prowadzone przez Oddział, pokoje gościnne dla 30 osób.

Prowadzenie takiej działalności jest możliwe obecnie dzięki uzyskaniu osobowości prawnej w 1991 roku na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu rejestrującego nasz statut oddziałowy.

Dało to samodzielność organizacyjno-prawną, finansową i gospodarczą, czyniąc Oddział równorzędnym partnerem dla innych podmiotów.

Równie ważnym elementem dla funkcjonowania naszego Oddziału były zakończone sukcesem wieloletnie starania i zabiegi o przejęcie w zarząd i użytkowanie schronisk na naszym terenie.

 

I tak od 29 marca 1996 roku Gorlicki Oddział przejął od ZG PTTK Bacówkę w Bartnem, a od 01 stycznia 1997 schronisko na Magurze Małastowskiej.

Z uwagi na znaczną dekapitalizację tych obiektów, brak wody w schronisku na Magurze Małastowskiej, przeznaczono poważne środki na remont i inwestycje. Dziś obiekty te spełniają ważną rolę w uprawianiu i upowszechnianiu turystyki na naszym terenie.

Działalność naszego Oddziału owocuje nie tylko propagowaniem turystyki, zwłaszcza wśród młodzieży, ale wskazuje sposób pozytywnego i aktywnego wykorzystania wolnego czasu.

Przybliża również piękno Beskidu Niskiego, jego walory kulturalne, historyczne oraz architektoniczne.

Na podkreślenie zasługuje fakt nawiązania kontaktów i współpracy z Klubem Słowackich Turystów z Bardejowa trwających nieprzerwanie od 1992 roku.

Trudno nie wspomnieć o ścisłej współpracy z Zarządem Głównym PTTK w Warszawie, z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej w Krakowie, Małopolskim Forum Oddziałów PTTK w Krakowie, Spółką „Karpaty” w Nowym Sączu gdzie jesteśmy skromnym udziałowcem oraz wieloma Oddziałami PTTK z Nowego Sącza, Krynicy, Jasła, Sanoka, Rzeszowa.

Jubileusz 80-lecia powstania Oddziału PTTK w Gorlicach jest nie tylko okazją do podsumowania wieloletniej działalności, ale także możliwością do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że nasz Oddział zajmuje znaczące miejsce w mieście i w powiecie. Podziękowania należą się założycielom, działaczom naszej organizacji, która liczy dzisiaj 523 członków zrzeszonych w 8 Kołach, w tym 129 członków Kół Młodzieżowych.

W imieniu Gorlickiego Zarządu Oddziału PTTK składam gorące podziękowania wszystkim obecnym tu gościom, którzy swoim przybyciem zechcieli uświetnić naszą uroczystość i świętować razem z nami.

Dziękuję władzom samorządowym Powiatu, Miasta, zakładom pracy, osobom wspierającym nas moralnie i finansowo, oraz sympatykom za okazaną pomoc, życzliwość i zrozumienie. Nie działamy dla siebie ani zaszczytów  lecz tylko dla Gorlickiej Ziemi.

Gorlice, 12 maja 2012 roku                                                                     

Opracowali:

Mieczysław Cyrkowicz – sekretarz  i  Roman Trojanowicz - prezes

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 Uprzejmie informujemy członków PTTK-u; że uchwałą Zarządu PTTK w Gorlicach - po telefonicznym zgłoszeniu danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 48 godzin, w przeciwnym razie osoba ta zostaje skreślona z listy wycieczki.


Informacja dotycząca składek

 

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 20.11.2015 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów.Godziny pracy biura Oddziału PTTK w Gorlicach

poniedziałek: w godz. 8 -16
wtorek:w godz. 8 - 16
środa:w godz. 8 - 16
czwartek:w godz. 8 - 16
piątek:w godz. 8-16 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie